Nieuws

Datum: woensdag 5 maart 2014

Wees alert op leaseregeling

Hanteert uw bedrijf een leaseregeling? Onze ervaringen met de Belastingdienst leren ons dat het verstandig is om deze nog eens goed onder de loep te nemen. Wij vertellen u graag waarop u alert moet zijn.

Eigen bijdrage privégebruik

Een eventuele eigen bijdrage voor privégebruik auto van de zaak wordt in de regel in mindering gebracht op de bijtelling privégebruik auto. Sinds de zomer van 2010 is komen vast te staan dat dit niet zonder meer geldt als de werknemer (ook) een eigen bijdrage verschuldigd is voor de bovennormbijdrage. Dat is de bijdrage die de werknemer verschuldigd is als hij of zij een auto least uit een duurdere categorie.

Splitsing bijdragen

Alleen het deel van de bijdrage dat is toe te rekenen aan het privégebruik mag in mindering worden gebracht op de bijtelling. Het deel dat is toe te rekenen aan het gebruik voor zakelijke doeleinden mag niet in mindering worden gebracht op de forfaitaire bijtelling en is ook niet aftrekbaar. Omdat de bovennormbijdrage ook verschuldigd was in de situatie dat alleen zakelijk werd gereden, besloot de Hoge Raad in deze zaak dat de bovennormbijdrage in een privé- en zakelijke bijdrage moest worden gesplitst.

Handboek loonheffingen 2014

In het handboek loonheffingen 2014 staat inmiddels het volgende: "Bij een hoger leasebedrag voor een auto uit een duurdere klasse komt alleen het bedrag dat de werknemer aan u betaalt voor het privégebruik in mindering op de bijtelling privégebruik auto. Als u met uw werknemer hebt afgesproken dat zijn hogere eigen bijdrage (bovennormbijdrage) volledig is bedoeld als een bijdrage voor het privégebruik, mag u de hele bijdrage in mindering brengen. Maar als u en uw werknemer iets anders hebben afgesproken, mag dit niet. Bijvoorbeeld als de werknemer ook een bijdrage moet betalen terwijl hij geen bijtelling privégebruik auto heeft." 

Belastingdienst toetst

Onze ervaringen met de Belastingdienst zijn dat zij de Hoge Raad in deze visie volgt. Ook als in het leaseautoreglement de beide vergoedingen afzonderlijk zijn opgenomen. Zij kijken daarbij niet alleen hoe e.e.a. schriftelijk is vastgelegd in de leaseregeling, maar toetsen ook de realiteitswaarde van die schriftelijke afspraken. 

Ons advies

Bij een goed geredigeerde leaseregeling is het mogelijk dat de bovennormbijdrage volledig in mindering kan (blijven) komen op de bijtelling. Ons advies is dan ook dat u de arbeidsvoorwaarden ten aanzien van (eigen bijdrage voor) het privégebruik van de leaseauto en een eventueel verschuldigde bovennormbijdrage opnieuw beoordeelt en zo nodig aanpast. Zo voorkomt u dat de omvang van de eigen bijdrage die in mindering wordt gebracht op de bijtelling, aanleiding is voor de belastingdienst om over te gaan tot correcties in de loonheffingen bij de werkgever.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Wees alert op leaseregeling

(4048x gelezen) | lease auto,Privegebruik,Leaseregeling,eigen bijdrage,auto van de zaak