Nieuws

Datum: woensdag 18 december 2013

Eerste Kamer akkoord met Belastingpakket 2014 en maatregelen woningmarkt

De Eerste Kamer heeft op maandag 16 en dinsdag 17 december gedebatteerd met staatssecretaris.

Wetsvoorstellen

Het debat ging over het Belastingplan 2014, overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en de Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente. Alle vier de wetsvoorstellen werden aanvaard.  

Vijf moties

Tijdens de plenaire behandeling werden vijf moties ingediend, waarvan er één werd aangenomen, de motie-Essers (CDA) c.s. Deze motie verzoekt de regering belastinguitgaven substantieel terug te dringen, nieuwe belastinguitgaven pas uit te voeren als er een ex-ante evaluatie is geweest, de effectiviteit van deze maatregelen te monitoren en evalueren en de werkingsduur te koppelen aan een horizonbepaling. Staatssecretaris Weekers gaf aan dat hij deze motie ziet als een ondersteuning van zijn beleid. Deze motie werd aanvaard.  

Maatregelen woonmarkt  

De Eerste Kamer heeft na een intensief debat met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris Weekers van Financiën ook het wetsvoorstel Maatregelen Woningmarkt 2014 II aanvaard met 38 stemmen voor (VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP) en 37 tegen (PVV, SP, 50PLUS, OSF, PvdD en GroenLinks).  

Heffing verhuurders

Op grond van dit wetsvoorstel wordt onder meer met ingang van 1 januari 2014 jaarlijks een heffing aan de verhuurders opgelegd. Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de in het woonakkoord neergelegde afspraken omtrent de verhuurderheffing vanaf het begin van het kalenderjaar 2014.      

Ernstige zorgen gevolgen

In het debat werden door woordvoerders van de PvdA, CDA, SP, GroenLinks, PVV, OSF, PvdD en 50PLUS ernstige zorgen geuit over de gevolgen van deze heffing voor de woningmarkt. Vanwege de oplopende tegenstelling rondom de verhuurderheffing werd het debat meermaals geschorst en werd tussentijds een brief van minister Blok aan de leden van Eerste Kamer gestuurd waarin hij een aantal aanpassingen in de wet aankondigde.

Investeringsfonds

Blok zegde toe de wet voor begin 2016 fundamenteel te evalueren. Tot die tijd zal nauw worden gemonitord of er aanleiding is om toch tot een investeringsfonds te komen. Wanneer de situatie op de woningmarkt noopt tot aanpassingen in het systeem van de verhuurderheffing, dan zal de minister hiertoe stappen ondernemen. Een verlaging van het tarief van de heffing per 2017 en het opzetten van een investeringsfonds behoren daarbij tot de mogelijkheden.

Tegemoetkoming

Daarnaast zal de minister voor eind 2014 komen met een uitwerking van de wooncoöperatie, een zelforganisatie van zowel kopers als huurders. De woordvoerder van de PvdA-fractie Duivesteijn gaf aan dat hij door de tegemoetkomingen van de minister voldoende aanleiding zag om het wetsvoorstel toch te steunen. Tijdens het debat werden 5 moties ingediend, die allen door minister Blok werden ontraden. Vier van de moties werden verworpen, één motie werd ingetrokken.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Eerste Kamer akkoord met Belastingpakket 2014 en maatregelen woningmarkt

(1762x gelezen) | wetsvoorstel,woningmarkt,fiscaal,Belastingplan 2014,Belastingpakket 2014