Nieuws

Datum: dinsdag 29 oktober 2013

Stimulering ondernemingsfinanciering door rijksoverheid

Minister Kamp (EZ) heeft stevig ingezet op maatregelen die investeringen door met name het mkb moeten stimuleren.

Brief Tweede Kamer

Onlangs heeft hij de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het pakket aan maatregelen dat de toegang tot financiering voor het mkb moet vergemakkelijken. Het pakket maatregelen is een combinatie van uitbreiding op bestaande instrumenten en een stimulering van private initiatieven.  

Uitvoeringsregeling 

Als onderdeel van het totale pakket aan maatregelen konden ondernemers al vanaf 1 juli met behulp van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen (versneld) afschrijven en van de belasting aftrekken. Deze verruiming loopt tot en met het einde van dit jaar.      

Eénmalig € 125 miljoen beschikbaar

Naast deze fiscale faciliteit zal in 2013 éénmalig € 125 miljoen beschikbaar worden gesteld om de toegankelijkheid tot financiering voor het bedrijfsleven te vergroten. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over een vijftal maatregelen en uitgesmeerd over een aantal jaren.      

Qredits

Verzekeraars en het kabinet zullen ieder € 30 miljoen verstrekken aan de Stichting Microkrediet Nederland/Qredits. Qredits zal kredieten tot € 150.000 verstrekken aan ondernemers die hiervoor niet bij de bank terecht kunnen. Jaarlijks kunnen ongeveer 3000 kleine bedrijven financiering krijgen.      

BMKB-verruiming

Er wordt in 2013 € 5 miljoen in de begrotingsreserve van De Borgstelling mkb-kredieten gestort om deze tot uiterlijk 31 december 2014 te verruimen. Hierdoor wordt het mogelijk het borgstellingspercentage voor bestaande bedrijven te verhogen van 45% naar 67,5% met een maximum borgstellingskrediet van € 200.000.      

Betere benutting van financieringsregelingen

Door het verhogen van het maximale garantiebedrag wordt het mogelijk om binnen de Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering leningen van maximaal € 150 miljoen tot de helft te kunnen garanderen. Ook wordt de Regeling Innovatiekrediet tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd door het kredietpercentage dat de overheid verstrekt voor kleine bedrijven te verhogen van 35% naar 45%, en voor het mkb dat samenwerkt met een kennisinstelling of andere bedrijven naar 50%. Bovendien wordt er gewerkt aan een herverdeling van kapitaal van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, zodat deze middelen optimaal worden benut.      

Alternatieve financieringsvormen en ondernemerseducatie

Om het mkb minder afhankelijk te maken van bankkrediet komt er in 2013 € 5 miljoen beschikbaar voor financiële en organisatorische ondersteuning van nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding en kredietunies.      

Nederlandse Investeringsinstelling (NII)

De NII is een gezamenlijk initiatief van het Rijk en marktpartijen dat zich richt op projecten die tegen marktconforme condities financierbaar zijn, maar om verschillende redenen niet aan de gewenste (bancaire) financiering kunnen komen. De NII zal als intermediair tussen vraag en aanbod naar voornamelijk langetermijnfinanciering optreden. De NII trekt geen geld aan en krijgt ook geen garanties vanuit de overheid. Wel draagt het Rijk € 10 miljoen bij aan de oprichting en opstart van de instelling.      

Vroege fase instrument en een faciliteit voor business angels

Het vroege fase instrument zal innovatieve starters en doorgroeiers in hun financiering ondersteunen. De faciliteit voor business angels zal ervoor zorgen dat starters en kleine bedrijven een grotere toegang hebben tot risicokapitaal. De overheid stort in 2013 in totaal € 75 miljoen, bestemd voor beide instrumenten, in het Innovatiefonds mkb+. Beide instrumenten zullen een revolverend karakter kennen.      

Aankondiging opening tweede NWO-call Smart Governance

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zal in de eerste week van oktober 2013 de tweede call binnen het programma Slimme Sturing (Smart Governance) openen. Deze call stelt wetenschappers in de gelegenheid financiering aan te vragen voor onderzoek dat gericht is op de transitie naar efficiëntere en slimme vormen van organisatie en bestuur.      

Doel programma

Het programma heeft als doel om excellent interdisciplinair onderzoek en samenwerking tussen private, publieke en maatschappelijke organisaties te bevorderen. Voor het indienen van onderzoeksvoorstellen moet voorafgaand een intentieverklaring worden ingediend. Intentieverklaringen kunnen worden aangedragen tot en met 5 november 2013, waarna het uiteindelijke voorstel tot uiterlijk 14 januari 2014 ingediend kan worden. De bij NWO aan te vragen financiering bedraagt tussen de € 400.000 en € 500.000. De looptijd van het programma en maximale duur van onderzoeken is vijf jaar.

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Willem Been

0592 544 030
NaN

Neem nu contact op

Deel op:

De Jong en Laan - Stimulering ondernemingsfinanciering door rijksoverheid

(1732x gelezen) | Onderneming,financiering,mkb,midden- en kleinbedrijf,investeringen,krediet