Nieuws

Datum: vrijdag 20 september 2013

Subsidienieuws Prinsjesdag 2013: versobering fiscale maatregelen

Het ministerie van Financiën heeft in het op Prinsjesdag gepubliceerde Belastingplan 2014 zoveel mogelijk de nog resterende fiscale maatregelen uit het regeerakkoord opgenomen. Dit betreft onder meer de versobering van de fiscale innovatieregelingen en de afschaffing van de Afdrachtvermindering onderwijs (WVAOW).

Tot € 275 miljoen minder voor fiscale innovatieregelingen

Het kabinet wil de komende jaren flink korten op de fiscale innovatieregelingen. De besparing moet oplopen van € 168 miljoen in 2014 tot € 275 miljoen in 2017. In 2014 wordt de bezuiniging ingevuld door het budget van de regeling Research en developmentaftrek (RDA) met € 138 miljoen terug te brengen. De overige € 30 miljoen wordt gerealiseerd door een structurele korting op de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) van € 10 miljoen per regeling.

Deze belangrijkste maatregelen per regeling worden hieronder toegelicht. 

WBSO

Het kabinet stelt voor om bij de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) de eerste schijf te verlengen van € 200.000 naar € 250.000. Hierdoor is het hoge percentage van de afdrachtvermindering van toepassing op een groter deel van de loonkosten van speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Het tarief in de eerste schijf wordt wel verlaagd van 38% naar 35%.

€ 60 miljoen van budget RDA naar WBSO

Om deze aanpassingen mogelijk te kunnen maken, wordt structureel €60 miljoen van het budget van de RDA naar het budget van de WBSO verplaatst. Deze verplaatsing wordt in 2014 deels ingezet om de budgetoverschrijding uit 2012 van € 35 miljoen te dekken. Verder wordt € 16 miljoen van de onderuitputting van het RDA-budget 2012 ingezet voor het WBSO-budget 2014, dat uiteindelijk uitkomt op een bedrag van € 756 miljoen (€ 21 miljoen meer dan in 2013).

RDA- budget verlaagd naar € 302 miljoen

De RDA is in 2012 geïntroduceerd. In 2012 was het beschikbare budget € 250 miljoen. In 2013 liep dit budget op tot € 375 miljoen en vanaf 2014 was structureel een budget van € 500 miljoen voorzien. Zoals hiervoor is aangegeven wordt de taakstelling op de fiscale innovatieregelingen in 2014 voor een deel ingevuld door het budget van de RDA te korten met € 138 miljoen. Bovendien wordt, zoals eveneens hiervoor aangegeven, € 60 miljoen budget van de RDA structureel naar het budget van de WBSO overgeheveld. Daarmee resteert in 2014 een RDA-budget van € 302 miljoen.

Voorlopig percentage RDA

Met dit budget bestaat ruimte voor een voorlopig percentage van de RDA in 2014 van circa 60% (ten opzichte van 54% in 2013). Dit komt overeen met een nettovoordeel van 15% bij een Vpb-tarief van 25%.

Afschaffing Afdrachtvermindering onderwijs

Uit onderzoek is gebleken dat de toepassing van de WVA Afdrachtvermindering onderwijs en het daarmee gemoeide budgettaire beslag zich in de afgelopen jaren in een ongewenste richting hebben geëvolueerd.  Het is tegen deze achtergrond dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat de Afdrachtvermindering onderwijs met ingang van 1 januari 2014 wordt afgeschaft en vervangen door een beter te richten en budgettair beter beheersbaar te houden nieuwe subsidieregeling - de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) - op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Doeltreffendheid en kostenefficiëntie EIA en MIA/Vamil

Onlangs zijn alle drie de regelingen geëvalueerd. Uit de evaluatie van de EIA is onder andere naar voren gekomen dat veel aanvragen voor de EIA worden gedaan voor geringe bedragen, hetgeen naar verhouding hoge administratie- en uitvoeringskosten met zich meebrengt. In het evaluatierapport wordt daarom aanbevolen het drempelbedrag voor energie-investeringen te verhogen naar € 2500. Een verhoging van de drempel naar € 2500 per investering leidt tot een daling van het aantal aanvragen met 19%, terwijl het gemelde investeringsbedrag met slechts 0,3% zal dalen. Om de EIA zo veel mogelijk analoog te houden aan de MIA/Vamil, wordt ook het drempelbedrag voor de MIA en Vamil verhoogd naar € 2500.

Bron: de Jong & Laan subsidieadviseurs

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Willem Been

0592 544 030
NaN

Neem nu contact op

Deel op:

De Jong en Laan - Subsidienieuws Prinsjesdag 2013: versobering fiscale maatregelen

(1597x gelezen) | Prinsjesdag,WBSO,RDA,Belastingplan,regeerakkoord