Nieuws

Datum: woensdag 18 september 2013

Miljoenennota 2014: structureel 6 miljard euro aan besparingen

In korte tijd is de staatsschuld flink opgelopen. Sinds het begin van de crisis is de schuld van Nederland toegenomen circa 150 miljard euro als direct gevolg van opeenvolgende begrotingstekorten.

6 miljard aan besparingen

Ingrijpen is noodzakelijk om te voorkomen dat een grote rekening voor toekomstige generaties wordt achtergelaten. Tegen die achtergrond presenteert het kabinet Rutte-Asscher in de Miljoenennota 2014 een pakket maatregelen met een totale omvang van structureel 6 miljard euro aan besparingen.

Samenvoegen toeslagen

Deze richten zich in eerste instantie op de zorg, de sociale zekerheid en de collectieve sector. Zo wordt de trend van almaar stijgende zorguitgaven verder omgebogen. Met het oog op doelmatigheid en transparantie wordt in de sociale zekerheid gefaseerd een huishoudentoeslag ingevoerd waarin bestaande toeslagen worden samengevoegd.

Werk boven inkomen

In de collectieve sector worden de uitgaven voor salarissen beperkt door werk boven inkomen te stellen. Samen met een aantal belasting- en premiemaatregelen zoals het niet-indexeren van belastingschijven en verlenging van de crisisheffing wordt de overheidsbegroting weer meer in lijn gebracht met de nieuwe economische realiteit.

Ingrijpen noodzakelijk  

Uitvoering van de besparingsmaatregelen leidt ertoe dat het verwachte begrotingstekort teruggebracht wordt tot 3,3 procent van het bruto binnenlands product in 2014 (613 miljard euro). Zonder ingrijpen zou het tekort oplopen tot 3,9 procent. De overheidsschuld bedraagt volgend jaar 466 miljard euro, wat een rentelast oplevert van 11 miljard euro. De economie groeit volgend jaar naar verwachting met 0,5 procent.

Benutten bestaande vermogens

Bij de samenstelling van de maatregelen kiest het kabinet ervoor de gevolgen voor werkgelegenheid en ondernemerschap zoveel mogelijk te beperken en is het onderwijs ontzien. Daarnaast wil het kabinet bestaande vermogens beter benutten om schulden te verminderen en investeringen mogelijk te maken. Om die reden is er een tijdelijke verruiming van de vrijstelling van schenkbelasting en wordt het voor bestaande stamrechten mogelijk gemaakt om de volledige aanspraak fiscaal vriendelijk in een keer op te nemen.

Ambitieus energiebesparingsprogramma

Het kabinet neemt daarnaast verscheidene maatregelen om de kredietverlening aan (innoverende) bedrijven te ondersteunen en het heeft - na afspraken met werkgevers-, werknemers- en milieuorganisaties - een ambitieus energiebesparingsprogramma. Zo komt er een revolverend fonds voor het verstrekken van leningen ten behoeve van energiebesparing. Ook wordt samen met pensioenfondsen, banken en verzekeraars de Nederlandse Investeringsinstelling opgericht om (lange termijn)investeringen te stimuleren.

Forse inspanning gevraagd

Het op orde brengen van balansen kost tijd en gaat niet zonder slag of stoot. Makkelijke of snelle oplossingen zijn er niet. Bij het werken aan herstel wordt van iedereen een forse inspanning gevraagd. Het kabinet heeft daarbij steeds extra aandacht voor de gevolgen voor de koopkracht. De Miljoenennota bevat daarom een aantal gerichte maatregelen voor een evenwichtige inkomensverdeling, zoals een eenmalige uitkering voor sociale minima.

Meer informatie

Hou onze website in de gaten voor meer informatie. Binnenkort verschijnt hier ook onze whitepaper Prinsjesdag 2013. Daarnaast houden we u op de hoogte via onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Miljoenennota 2014: structureel 6 miljard euro aan besparingen

(1806x gelezen) | Prinsjesdag,Belastingplan,miljoenennota,besparingen