Nieuws

Datum: donderdag 25 april 2013

Update bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet

De uitspraak van Rechtbank Breda uit 2012 over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet heeft gezorgd voor tienduizenden bezwaarschiften en massaal bezwaarprocedures.

Hoger beroep

De BOF zou te ruim zijn, waardoor ondernemers gunstiger worden behandeld dan niet-ondernemers. In hoger beroep is nu geoordeeld dat het gewijzigde doel van de BOF deze ongelijke behandeling rechtvaardigt. Het wachten is nu op het oordeel van de Hoge Raad.

Successiewet

Het overlijden van een ondernemer en de hiermee gepaard gaande verschuldigde belastingen kan de voortzetting van de onderneming belemmeren. Daarom voorziet de Successiewet in een aantal bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Zo geldt er een faciliteit voor de schenk- en erfbelasting voor de schenking en vererving van ondernemingsvermogen.

Vrijstelling

Sinds 1 januari 2010 geldt dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend van 100% als de waarde van het ondernemingsvermogen € 1.028.132 (cijfer 2013) niet te boven gaat.

Ondernemingsvermogen

Als de waarde van het ondernemingsvermogen hoger is, geldt een voorwaardelijke vrijstelling van 83% over de hogere waarde (boven € 1.028.132) van het ondernemingsvermogen.

Liquidatiewaarde

Mocht de liquidatiewaarde van de onderneming meer bedragen dan de going-concernwaarde, dan geldt een 100% vrijstelling voor het meerdere.

Belastingdienst

Daarnaast kan de Belastingdienst op verzoek tien jaar rentedragend uitstel van betaling verlenen voor het niet vrijgestelde deel van het ondernemingsvermogen (17%). Er wordt in dat geval een conserverende aanslag opgelegd.

Voorwaarden

Een van de belangrijkste voorwaarden voor de toepassing van deze faciliteit is dat er een overgang van ondernemingsvermogen plaatsvindt. Voor het begrip ondernemingsvermogen wordt aangesloten bij het begrip materiële onderneming uit de inkomstenbelasting.

Materiële onderneming

Een materiële onderneming is een organisatie, die erop is gericht met behulp van arbeid en kapitaal deel te nemen aan het maatschappelijke productieproces met het oogmerk om winst te behalen.

Beoordeling onderneming

Of er sprake is van een onderneming wordt beoordeeld aan de hand van de feiten. Het doet er niet toe of de onderneming rechtstreeks of via een vennootschap wordt gedreven. Het vermogen van de IB-ondernemer, medegerechtigde, aanmerkelijkbelanghouder kwalificeert ook als ondernemingsvermogen.

Onroerende zaken

Ook ter beschikking gestelde onroerende zaken van de erflater of schenker, mits deze dienstbaar zijn aan de onderneming van een bv en de verkrijger tegelijkertijd de aandelen in deze bv krijgt, wordt gezien als ondernemingsvermogen.

Economisch verkeer

De verkrijging van het ondernemingsvermogen wordt steeds in aanmerking genomen naar de waarde in het economische verkeer. Als de liquidatiewaarde hoger is dan de going-concernwaarde, geldt als uitgangspunt de hogere liquidatiewaarde.

 Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Om gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit moet bij de erflater het ondernemingsvermogen gedurende één jaar tot het overlijden deel uitmaken van zijn vermogen. In het geval van schenking bedraagt deze termijn vijf jaar.

Bezitsperiode

In gevallen waarin strikt genomen de bezitsperiode niet is volgemaakt maar materieel bezien wel, wordt een uitzondering gemaakt op de hoofdregel. Hierbij valt er te denken aan de geruisloze terugkeer uit de bv, de geruisloze omzetting in een bv en de omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen.

Voorwaardelijke vrijstelling

De BOF is een voorwaardelijk vrijstelling. De vrijstelling wordt namelijk pas na vijf jaar definitief. De onderneming moet dus nog vijf jaren worden voortgezet. Zo moet de verkrijger van de aandelen deze nog ten minste vijf jaar houden en de vennootschap dient de onderneming te blijven drijven.

Vervallen vrijstelling

Als sprake is van een gebeurtenis die ertoe leidt dat de vrijstelling vervalt, moet de verkrijger dit binnen een termijn van acht maanden melden aan de Belastingdienst.

Geruisloze terugkeer

De vrijstelling wordt niet teruggenomen, als er sprake is van inbreng in een bv, geruisloze terugkeer uit de bv, het ophouden winst te genieten door overheidsingrijpen, de aandelenfusie, de juridische splitsing en de juridische fusie.

Huwen of overlijden

Ook bij het overlijden van de verkrijger of het huwen in gemeenschap van goederen binnen de voortzettingstermijn blijft de faciliteit in beginsel in stand.

 Bron: Taxence

Naar overzicht

Anderen bekeken

Verwante artikelen

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Update bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet

(2039x gelezen) | BOF,Successiewet,bedrijfsopvolgingsfaciliteit