Nieuws

Datum: dinsdag 30 oktober 2012

Lasten voor ondernemers omhoog

Het kabinet Rutte II verzwaart per saldo de lasten voor ondernemers. Toch zijn er ook lichtpuntjes, zoals bij de aanpak van de ww-uitkeringen.

Lastenverzwaring voor bedrijven

Het kabinet Rutte II heeft voor ondernemers vooral een hoop zuur in petto. Per saldo leveren voorgenomen maatregelen een lastenverzwaring voor bedrijven op van 1,75 miljard euro, vergeleken met eerdere plannen voor de periode 2013-2017. Dat blijkt uit de doorrekening van de plannen voor het regeerakkoord door het Centraal Planbureau.

Maatregelen

De maatregelen voor ondernemers strekken zich grofweg uit over drie terreinen:

  • belastingen
  • werknemersregelingen
  • subsidies

Belastingen

De assurantiebelasting gaat per maart 2013 omhoog van 9,5 naar 21 procent. Dat raakt ondernemers deels via bedrijfsverzekeringen, bijvoorbeeld schadeverzekeringen voor de auto van de zaak of hogere premies voor leasecontracten.

De verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers worden vanaf 2015 verkleind. Zo zullen ondernemersfaciliteiten waaraan een urencriterium is verbonden met 500 miljoen euro worden versoberd en/of afgeschaft. In verband hiermee kijkt het nieuwe kabinet ook naar de invoering van een 'winstbox' waarin regelingen zoals de zelfstandigenaftrek, de fiscale oudedagrserve, de meewerkaftrek, de startersaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk worden meegenomen.

De energiebelasting wordt voor bedrijven vanaf de huidige tweede schijf verlaagd - voor aardgas ligt die op een verbruik boven de 5.000 kuub gas per jaar en voor stroom boven de 10 duizend Kwh per jaar. Dit zou een lastenverlichting van 400 miljoen euro per jaar moet opleveren.

Hoe deze maatregel zich verhoudt tot de voorgenomen verhoging van het tarief voor aardgas door samenvoeging van de eerste schijf en tweede schijf (verbruik tussen de 0 en 170 duizend kuub per jaar) is nog niet uitgewerkt.

De onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer blijft in tact.

In verband met de btw-verhoging per oktober dit jaar komt er een beperkte uitstelregeling voor de btw-afdracht van ondernemers. De grens voor de uitstelregeling wordt in 2013 eenmalig opgetrokken van 12.000 euro naar 20.000 euro.

Werknemerskosten

Er komt één ontslagroute met een verplichte adviesaanvraag via het UWV. De route via de kantonrechter wordt afgesloten, maar werknemers kunnen wel naar rechter stappen, als het ontslag ingaat tegen het advies van het UWV of te wijten is aan werkgever. De rechter kan dan alsnog een vergoeding toekennen.

Per saldo is volgens het CPB sprake van een aanscherping ontslagrecht, "omdat bij de UWV-route thans geen vergoeding wordt toegekend", terwijl er in de nieuwe opzet bij ontslag via het UWV een 'transitiebudget' komt.

De duur van WW-uitkering wordt beperkt tot één jaar. Vanaf 1 juli 2013 wordt de WW-duur maximaal 24 maanden, maar alleen in de eerste 12 maanden is de uitkering gerelateerd aan laatstverdiende loon. Daarna gaat het om 70 procent van het minimumloon.

De maatregel om de WW de eerste zes maanden door werkgever te laten betalen gaat niet door. Hierdoor ontlopen werkgevers een lastenverzwaring van 1,3 miljard euro. Daar staat wel tegenover dat de WW-premies omhoog gaan voor werkgevers. Dit betekent een lastenverzwaring van 300 miljoen euro.

De jaarlijkse fiscaal gunstige opbouw van pensioen wordt verlaagd naar 1,75 procent van gemiddelde loon. Daarnaast wordt de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies voor loon boven 100 duizend euro geschrapt. Per saldo kunnen de werkgeverspremies voor afdrachten aan pensioenfondsen hierdoor omlaag.

Hoe dit uitpakt voor de loonkosten, is de vraag. Het CPB rekent op hogere looneisen, omdat het schrappen van pensioenpremies leidt tot hogere belastbare lonen. Alleen als werkgevers niet toegeven aan looneisen, gaan de loonkosten omlaag.

Er komt een quotum voor het in dienst hebben van arbeidsgehandicapten op straffe van boetes. De invoering van deze maatregel start in 2015. Onduidelijk is hoe deze maatregel precies gerelateerd wordt aan de grootte van bedrijven.

De verhoging van de forfaitaire ruimte in de werkkostenregeling met 0,1 procent per 2013 wordt in 2014 weer teruggedraaid.

Subsidies

Algemene bedrijfssubsidies en subsidies voor topsectoren gaan met zo'n 70 miljoen euro omlaag. Op regelingen zoals de Innovatiebox en de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk wordt vanaf 2015 zo'n160 miljoen euro structureel bezuinigd.

Het budget voor publiek-private samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen wordt verhoogd met ruim 100 miljoen euro.

Er komt een tijdelijk fonds om investeringen in ontwikkelingslanden door bedrijven te stimuleren in de jaren 2014-2016, met een budget van 100 miljoen euro.

Bron: Z24

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Lasten voor ondernemers omhoog

(2485x gelezen) | ondernemers,belastingen,regeerakkoord