Nieuws

Datum: maandag 24 september 2012

Verhoging AOW-leeftijd ook gevolgen voor ondernemers

De pensioenleeftijd gaat omhoog. Een meerderheid van het parlement stemde afgelopen zomer in met de plannen om vanaf 1 januari 2013 de AOW-gerechtigde leeftijd van jaar tot jaar stapsgewijs te verhogen. Voor u als ondernemer heeft dit ook gevolgen.

Opbouw aanvullende pensioenen beperkt

In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2023 67 jaar. Voor aanvullende pensioenen wordt de pensioengerechtigde leeftijd al vanaf 2014 67 jaar. De jaarlijkse opbouw van aanvullende pensioenen wordt beperkt. Bij een middelloonregeling daalt het opbouwpercentage bijvoorbeeld van 2,25% per jaar naar 2,15%.

Belastingplan 2013

Verschillende fiscale faciliteiten en regelingen hebben de leeftijd van 65 jaar als leeftijdseis of ingangsleeftijd. Het Belastingplan 2013 bevat diverse maatregelen die ervoor zorgen dat dit wordt gewijzigd in de datum waarop de pensioengerechtigde leeftijd voor de AOW wordt bereikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor pensioenen, levensloopregelingen, lijfrenten en lijfrentebanksparen.

Pensioen in eigen beheer

In het Belastingplan 2013 worden ook de mogelijkheden voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) om (deels) af te zien van pensioen in eigen beheer, ook wel afstempeling genoemd, onder voorwaarden verruimd.

Huidige situatie

Het opgeven van pensioen in eigen beheer is nu alleen zonder nadelige fiscale consequenties toegestaan als zich bij de pensioenvennootschap faillissement, surseance van betaling of schuldsanering voordoet. Buiten deze gevallen is overleg met de Belastingdienst noodzakelijk en helaas in de praktijk niet altijd even succesvol.

Wanneer afstempelen?

Afstempeling houdt in dat de pensioenuitkering wordt verminderd. Deze vermindering wordt zo vormgegeven dat de pensioen-bv de pensioenuitkering gedurende de resterende te verwachten levensduur kan betalen. Afstempelen is soms nodig vanwege tegenvallende beleggingsresultaten en de toename van de levensverwachting, waardoor een pensioen-bv onvoldoende vermogen heeft om de pensioenafspraken van de dga levenslang uit te keren.

Eenmalig bepalen

Afstempelen kan alleen voor pensioenen die nog niet zijn ingegaan en niet eerder dan op de pensioeningangsdatum. U kunt dit eenmalig bepalen. Voor pensioenen die op 1 januari 2013 al zijn ingegaan, komt er een ruime overgangsperiode. Voor die situaties kan een beroep worden gedaan op afstempeling in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015.

Nieuwe regeling, in welke situatie?

Er wordt voorgesteld om afstempeling van pensioenuitkeringen onder voorwaarden toe te staan. De voorwaarden zullen ieder geval zijn dat:

  • er sprake is van een dekkingsgraad van minder dan 75%;
  • de onderdekking is ontstaan door reële beleggings- en ondernemingsverliezen.

IB-ondernemers met beroepspensioenregelingen

Per 1 januari 2015 gelden de fiscale begrenzingen die van toepassing zijn op de pensioenopbouw van werknemers, ook voor ondernemers en genieters van resultaat uit overige werkzaamheden als zij verplicht deelnemen in beroepspensioenregelingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor medici en notarissen.

Opbouw pensioen

De opbouw mag per jaar in beginsel niet meer bedragen dan 2,15% van het pensioengevend inkomen (net zoals bij het middelloonstelsel). De pensioenrichtleeftijd wordt bovendien gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting.

Pensioenpremies

Voor de bepaling van het pensioengevend inkomen wordt aangesloten bij de winst uit onderneming (met enige correcties daarop) uit het kalenderjaar drie jaar voorafgaande aan het jaar van pensioenopbouw. Verder geldt dat vrijwillig betaalde pensioenpremies voor beroepspensioenregelingen onder voorwaarden aftrekbaar kunnen zijn.

Vitaliteitsregeling

Ook al is de vitaliteitsregeling juist niet bedoeld als voorziening voor de oude dag, willen we deze hier nog wel even noemen. De regeling geldt met ingang van 1 januari 2013. Zij vervangt de spaarloon- en levensloopregeling en is in tegenstelling tot die regelingen toegankelijk voor iedereen: werknemers, zzp'ers en ondernemers.

Vrij opneembaar

Van uw netto-inkomen kunt u jaarlijks € 5.000 opzijzetten op een speciaal daarvoor bestemde rekening. Dat bedrag is aftrekbaar in box 1. Het maximale bedrag dat mag worden gespaard is € 20.000 en is vrij opneembaar. Wie geld opneemt, moet over het opgenomen bedrag wel belasting betalen in box 1. Heeft u een deel van het maximale bedrag van € 20.000 opgenomen, dan kunt u opnieuw sparen tot het maximumbedrag.

 

Naar overzicht

Verwante artikelen

Deel op:

De Jong en Laan - Verhoging AOW-leeftijd ook gevolgen voor ondernemers

(2802x gelezen) | pensioen,pensioenleeftijd,aow-leeftijd